Vijesti

JAVNI POZIV za prijem poduzetnika u Poduzetnički inkubator VPŽ d.o.o.

Na temelju članka 5. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., direktor Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., dana 01. ožujka 2017. godine, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za prijem poduzetnika u Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o.

na lokaciji u Virovitici, Ulica Poduzetnička zona II 18

 

 

I.

Predmet Javnoga poziva je davanje na korištenje poslovnog prostora kojima upravlja Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o. i to kako slijedi:

 

Oznaka prostora Površina (m2) Namjena prostora Etaža
A-1 112,82 Proizvodno-skladišni prostor Prizemlje
A-2 112,90 Proizvodno-skladišni prostor Prizemlje
A-5 112,82 Proizvodno-skladišni prostor Prizemlje
B-1 55,77 Uredski prostor Kat
B-7 42,55 Uredski prostor Kat

 

Poslovni prostori opremljeni su uredskim namještajem i informatičkom opremom za jedno radno mjesto.

 

                                                                        II.

Kandidat za prijem u Poduzetnički inkubator treba zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • status poduzetnika početnika i/ili inovatora,
 • sjedište/prebivalište na području Virovitičko-podravske županije,
 • obavljati jednu ili više sljedećih djelatnosti:
 • proizvodnja koja ne generira štetne utjecaje,
 • djelatnost iz područja ICT-a,
 • djelatnost multimedije, digitalne grafike, arhitekture i građevinarstava, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja,
 • ostale uslužne djelatnosti vezane za proizvodnju,
 • pakiranje proizvoda.

 

Poduzetnik početnik je poduzetnik koji u vrijeme podnošenja Zahtjeva za prijem u Poduzetnički inkubator upisan u odgovarajući registar (obrtni registar, sudski registar i dr.) najviše do 3 godine.

Pod poduzetnikom početnikom smatraju se i osobe koje nisu registrirale djelatnost, ali namjeravaju obaviti registraciju u roku 1 (jedan) mjesec od primitka Odluke o  korištenju  poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora.

 

Inovator je pojedinac ili poslovni subjekt koji ima razvijen proizvod/uslugu/tehnologiju za koju je ishodio zaštitu industrijskog vlasništva (žig, patent, dizajn) u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu ili nije ishodio zaštitu industrijskog vlasništva, ali je za inovativni proizvod/uslugu/tehnologiju nagrađen na izložbama i sajmovima inovacija.

 

Iznimno, poduzetnici  koji žele u Poduzetničkom inkubatoru razvijati projekt iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja, uključujući znanstvene institucije, studente i inovatore, a koji ne ispunjavaju uvjete iz ove točke, mogu biti primljeni u Poduzetnički inkubator bez obzira na status i sjedište.

 

Iznimno, u Poduzetnički inkubator može biti primljena udruga čija djelatnost je usmjerena na razvoj gospodarstva (gospodarsko interesno udruženje, klaster i sl.).

 

III.

Prednost pri dodjeli raspoloživog prostora Poduzetničkog inkubatora imaju poduzetnici iz prethodne točke prema sljedećim kriterijima:

 1. obavljanje proizvodne djelatnosti koja nije dovoljno zastupljena u Virovitičko-podravskoj županiji,
 2. obavljanje djelatnosti vezanu za ICT sektor,
 3. broj zaposlenika,
 4. obavljanje djelatnosti koja ima izvoznu orijentaciju ili supstituciju uvoza,
 5. obavljanje djelatnost iz područja multimedije, digitalne grafike, arhitekture i građevinarstva, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja.

 

IV.

Poduzetnici koji ne mogu biti primljeni u Poduzetnički inkubator su:

 • koji se bave samo trgovinom i/ili ugostiteljstvom,
 • kladionice i kockarnice,
 • poduzetnici s tehnologijama koje zagađuju okoliš,
 • poduzetnici koji bi svojom djelatnošću (bukom i slično) remetili poslovanje ostalih poduzetnika u Poduzetničkom inkubatoru,
 • poduzetnici čija djelatnost ruši ugled Poduzetničkog inkubatora, te ne posluju u skladu s praksom “dobrog gospodarstvenika”.

 

V.

Opremljeni poslovni prostori iz točke I. ovog Poziva dodjeljuje se na korištenje na rok do 5 godina poduzetnicima iz točke II. ovog Poziva ako obavljaju djelatnosti iz područja ICT-a i proizvodnje, dok poduzetnicima iz točke II. ovog Poziva koji obavljaju djelatnost multimedije, digitalne grafike, arhitekture i građevinarstva, elektrotehnike, elektroničkog poslovanja, te ostale uslužne djelatnosti prostor se dodjeljuje na korištenje na vrijeme do 3 godine.

 

VI.

Jedinična cijena za poslovne prostore iz točke I. ovog Javnog poziva utvrđuje se u iznosu od 45,00 kn/m2/mjesec (bez PDV-a).

 

Korištenje čajne kuhinje, konferencijske dvorane do 3 puta mjesečno, te usluga: pristup Internetu, nadzor nad ulazom u objekt, pružanje informacija posjetiteljima, briga o sigurnosti prostora, parkiranje za zaposlenike, poslovne partnere i posjetitelje tijekom radnog vremena Poduzetničkog inkubatora uključeno je u navedenu cijenu po metru kvadratnom korištenog poslovnog prostora.

 

Pored naknade za korištenje poslovnog prostora, te usluga iz prethodnoga stavka, poduzetnici snose troškove za toplinsku i električnu energiju, potrošnju vode, komunalne usluge i ostala davanja u skladu s važećim propisima (režijski troškovi).

 

Troškove iz prethodnog stavka (režijske troškove) korisnici snose za prostor koji im je dodijeljen na korištenje, te za zajedničke dijelove zgrade sukladno kriterijima određenim odlukom direktora Poduzetničkog inkubatora.

 

Za naknadu za korištenje poslovnog prostora i režijske troškove, Poduzetnički inkubator mjesečno će poduzetnicima ispostavljati račun.

 

Korisnik poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. može ostvariti subvenciju Virovitičko-podravske županije sukladno uvjetima Programa potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o.

 

VII.

Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o. nudi korisnicima poslovnog prostora i sljedeće usluge:

 • usluge knjigovodstava,
 • poslovno savjetovanje,
 • izradu poslovnih planova i investicijskih studija.

 

VIII.

Poduzetnik zainteresiran za prijem u poslovni prostor Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. koji je upisan u odgovarajući registar obvezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • pisani zahtjev za prijem u Poduzetnički inkubator (na propisanom obrascu),
 • dokaz o registraciji (izvod/rješenje iz odgovarajućeg registra),
 • poslovni plan ili elaborat razvojnog programa,
 • izjavu da ukoliko njegov zahtjev za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora bude prihvaćen, da će u roku od 1 (jedan) mjesec od primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora započeti obavljati djelatnost u prostoru Poduzetničkog inkubatora (na propisanom obrascu).

 

Poduzetnik zainteresiran za prijem u poslovni prostor Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. koji nije upisan u odgovarajući registar obvezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • pisani zahtjev za prijem u Poduzetnički inkubator (na propisanom obrascu),
 • poslovni plan ili elaborat razvojnog programa,
 • izjavu da će u slučaju prihvaćanja njegovog zahtjeva za korištenje poslovnog prostora  Poduzetničkog inkubatora registrirati poslovnu djelatnost u odgovarajućem registru u roku od 1 (jedan) mjesec od primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora   Poduzetničkog inkubatora (na propisanom obrascu),
 • izjavu da će ukoliko njegov zahtjev za  korištenjem  poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora bude prihvaćen, u roku od 2 (dva) mjeseca od primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora (po prethodno obavljenoj registraciji), započeti obavljati djelatnost u prostoru Poduzetničkog inkubatora (na propisanom obrascu).

 

IX.

Za uređenje ostalih uvjeta i odnosa koji nisu sadržani u ovom Javnom pozivu primjenjuje se Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. koji je sastavni dio ovog Javnog poziva, te druge odluke i akti Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., te zakonski propisi.

 

X.

Propisane obrasce za prijem u poslovni prostor Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. zainteresirani poduzetnici mogu podići u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., Ulica Poduzetnička zona II 18, Virovitica, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati ili na web adresi http://www.enkubator.hr.

 

XI.

Javni poziv je otvoren do 15. ožujka 2017. godine.

 

U slučaju da se ne popune  poslovni prostori po ovom Javnom pozivu, za preostale poslovne prostore  uputit će se novi Javni poziv.

 

XII.

Pisani zahtjev s pripadajućom dokumentacijom iz točke VIII. ovog Javnog poziva potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom: “ZA NATJEČAJ – ZA POSLOVNI PROSTOR” najkasnije do 15. ožujka 2017. godine na adresu:

 

Poduzetnički inkubator Virovitičko–podravska županije d.o.o.

Ulica Poduzetnička zona II 18

33000 Virovitica.

 

XIII.

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim pozivom, te dokumentacija za podnošenje  mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 8:00 – 14:00 sati u sjedištu Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., Ulica Poduzetnička zona II 18, Virovitica, na telefonski broj: 033/638-288 ili na e-mail: ured@enkubator.hr.

 

 

U Virovitici, 01. ožujka 2017. godine,

 

DIREKTOR:

Marija Šafer, mag.oec.

                       

Pogledaj više

JAVNI POZIV za prijem poduzetnika u Poduzetnički inkubator VPŽ d.o.o.

Na temelju članka 5. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., direktor Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., dana 01. veljače 2017. godine, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za prijem poduzetnika u Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o.

na lokaciji u Virovitici, Ulica Poduzetnička zona II 18

 

 

I.

Predmet Javnoga poziva je davanje na korištenje poslovnog prostora kojima upravlja Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o. i to kako slijedi:

 

Oznaka prostora Površina (m2) Namjena prostora Etaža
A-1 112,82 Proizvodno-skladišni prostor Prizemlje
A-2 112,90 Proizvodno-skladišni prostor Prizemlje
A-5 112,82 Proizvodno-skladišni prostor Prizemlje

 

Poslovni prostori opremljeni su uredskim namještajem i informatičkom opremom za jedno radno mjesto.

 

                                                                        II.

Kandidat za prijem u Poduzetnički inkubator treba zadovoljiti sljedeće uvjete:

 • status poduzetnika početnika i/ili inovatora,
 • sjedište/prebivalište na području Virovitičko-podravske županije,
 • obavljati jednu ili više sljedećih djelatnosti:
 • proizvodnja koja ne generira štetne utjecaje,
 • djelatnost iz područja ICT-a,
 • djelatnost multimedije, digitalne grafike, arhitekture i građevinarstava, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja,
 • ostale uslužne djelatnosti vezane za proizvodnju,
 • pakiranje proizvoda.

 

Poduzetnik početnik je poduzetnik koji u vrijeme podnošenja Zahtjeva za prijem u Poduzetnički inkubator upisan u odgovarajući registar (obrtni registar, sudski registar i dr.) najviše do 3 godine.

Pod poduzetnikom početnikom smatraju se i osobe koje nisu registrirale djelatnost, ali namjeravaju obaviti registraciju u roku 1 (jedan) mjesec od primitka Odluke o  korištenju  poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora.

 

Inovator je pojedinac ili poslovni subjekt koji ima razvijen proizvod/uslugu/tehnologiju za koju je ishodio zaštitu industrijskog vlasništva (žig, patent, dizajn) u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu ili nije ishodio zaštitu industrijskog vlasništva, ali je za inovativni proizvod/uslugu/tehnologiju nagrađen na izložbama i sajmovima inovacija.

 

Iznimno, poduzetnici  koji žele u Poduzetničkom inkubatoru razvijati projekt iz područja ICT-a, multimedije, digitalne grafike, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja, uključujući znanstvene institucije, studente i inovatore, a koji ne ispunjavaju uvjete iz ove točke, mogu biti primljeni u Poduzetnički inkubator bez obzira na status i sjedište.

 

Iznimno, u Poduzetnički inkubator može biti primljena udruga čija djelatnost je usmjerena na razvoj gospodarstva (gospodarsko interesno udruženje, klaster i sl.).

 

III.

Prednost pri dodjeli raspoloživog prostora Poduzetničkog inkubatora imaju poduzetnici iz prethodne točke prema sljedećim kriterijima:

 1. obavljanje proizvodne djelatnosti koja nije dovoljno zastupljena u Virovitičko-podravskoj županiji,
 2. obavljanje djelatnosti vezanu za ICT sektor,
 3. broj zaposlenika,
 4. obavljanje djelatnosti koja ima izvoznu orijentaciju ili supstituciju uvoza,
 5. obavljanje djelatnost iz područja multimedije, digitalne grafike, arhitekture i građevinarstva, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja.

 

IV.

Poduzetnici koji ne mogu biti primljeni u Poduzetnički inkubator su:

 • koji se bave samo trgovinom i/ili ugostiteljstvom,
 • kladionice i kockarnice,
 • poduzetnici s tehnologijama koje zagađuju okoliš,
 • poduzetnici koji bi svojom djelatnošću (bukom i slično) remetili poslovanje ostalih poduzetnika u Poduzetničkom inkubatoru,
 • poduzetnici čija djelatnost ruši ugled Poduzetničkog inkubatora, te ne posluju u skladu s praksom “dobrog gospodarstvenika”.

 

V.

Opremljeni poslovni prostori iz točke I. ovog Poziva dodjeljuje se na korištenje na rok do 5 godina poduzetnicima iz točke II. ovog Poziva ako obavljaju djelatnosti iz područja ICT-a i proizvodnje, dok poduzetnicima iz točke II. ovog Poziva koji obavljaju djelatnost multimedije, digitalne grafike, arhitekture i građevinarstva, elektrotehnike, elektroničkog poslovanja, te ostale uslužne djelatnosti prostor se dodjeljuje na korištenje na vrijeme do 3 godine.

 

VI.

Jedinična cijena za poslovne prostore iz točke I. ovog Javnog poziva utvrđuje se u iznosu od 45,00 kn/m2/mjesec (bez PDV-a).

 

Korištenje čajne kuhinje, konferencijske dvorane do 3 puta mjesečno, te usluga: pristup Internetu, nadzor nad ulazom u objekt, pružanje informacija posjetiteljima, briga o sigurnosti prostora, parkiranje za zaposlenike, poslovne partnere i posjetitelje tijekom radnog vremena Poduzetničkog inkubatora uključeno je u navedenu cijenu po metru kvadratnom korištenog poslovnog prostora.

 

Pored naknade za korištenje poslovnog prostora, te usluga iz prethodnoga stavka, poduzetnici snose troškove za toplinsku i električnu energiju, potrošnju vode, komunalne usluge i ostala davanja u skladu s važećim propisima (režijski troškovi).

 

Troškove iz prethodnog stavka (režijske troškove) korisnici snose za prostor koji im je dodijeljen na korištenje, te za zajedničke dijelove zgrade sukladno kriterijima određenim odlukom direktora Poduzetničkog inkubatora.

 

Za naknadu za korištenje poslovnog prostora i režijske troškove, Poduzetnički inkubator mjesečno će poduzetnicima ispostavljati račun.

 

Korisnik poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. može ostvariti subvenciju Virovitičko-podravske županije sukladno uvjetima Programa potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o.

 

VII.

Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o. nudi korisnicima poslovnog prostora i sljedeće usluge:

 • usluge knjigovodstava,
 • poslovno savjetovanje,
 • izradu poslovnih planova i investicijskih studija.

 

VIII.

Poduzetnik zainteresiran za prijem u poslovni prostor Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. koji je upisan u odgovarajući registar obvezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • pisani zahtjev za prijem u Poduzetnički inkubator (na propisanom obrascu),
 • dokaz o registraciji (izvod/rješenje iz odgovarajućeg registra),
 • poslovni plan ili elaborat razvojnog programa,
 • izjavu da ukoliko njegov zahtjev za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora bude prihvaćen, da će u roku od 1 (jedan) mjesec od primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora započeti obavljati djelatnost u prostoru Poduzetničkog inkubatora (na propisanom obrascu).

 

Poduzetnik zainteresiran za prijem u poslovni prostor Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. koji nije upisan u odgovarajući registar obvezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • pisani zahtjev za prijem u Poduzetnički inkubator (na propisanom obrascu),
 • poslovni plan ili elaborat razvojnog programa,
 • izjavu da će u slučaju prihvaćanja njegovog zahtjeva za korištenje poslovnog prostora  Poduzetničkog inkubatora registrirati poslovnu djelatnost u odgovarajućem registru u roku od 1 (jedan) mjesec od primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora   Poduzetničkog inkubatora (na propisanom obrascu),
 • izjavu da će ukoliko njegov zahtjev za  korištenjem  poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora bude prihvaćen, u roku od 2 (dva) mjeseca od primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora (po prethodno obavljenoj registraciji), započeti obavljati djelatnost u prostoru Poduzetničkog inkubatora (na propisanom obrascu).

 

IX.

Za uređenje ostalih uvjeta i odnosa koji nisu sadržani u ovom Javnom pozivu primjenjuje se Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. koji je sastavni dio ovog Javnog poziva, te druge odluke i akti Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., te zakonski propisi.

 

X.

Propisane obrasce za prijem u poslovni prostor Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o. zainteresirani poduzetnici mogu podići u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., Ulica Poduzetnička zona II 18, Virovitica, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati ili na web adresi http://www.enkubator.hr.

 

XI.

Javni poziv je otvoren do 28. veljače 2017. godine.

 

U slučaju da se ne popune  poslovni prostori po ovom Javnom pozivu, za preostale poslovne prostore  uputit će se novi Javni poziv.

 

XII.

Pisani zahtjev s pripadajućom dokumentacijom iz točke VIII. ovog Javnog poziva potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom: “ZA NATJEČAJ – ZA POSLOVNI PROSTOR” najkasnije do 28. veljače 2017. godine na adresu:

 

Poduzetnički inkubator Virovitičko–podravska županije d.o.o.

Ulica Poduzetnička zona II 18

33000 Virovitica.

 

XIII.

Sve dodatne informacije u vezi s ovim javnim pozivom, te dokumentacija za podnošenje  mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 8:00 – 14:00 sati u sjedištu Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., Ulica Poduzetnička zona II 18, Virovitica, na telefonski broj: 033/638-288 ili na e-mail: ured@enkubator.hr.

 

 

U Virovitici, 01. veljače 2017. godine,

 

 

 

DIREKTOR:

Marija Šafer, mag.oec.

Pogledaj više

JAVNI POZIV za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu

Obnašateljica dužnosti župana Sanja Bošnjak, objavila je Javni poziv za subvencionirano korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu. Virovitičko-podravska županija je u 2017. godini, u svom Proračunu namijenila ukupno 450.000,00 kuna za dodjelu bespovratne potpore. Tekst Javnog poziva možete vidjeti OVDJE ili u nastavku teksta.

Na temelju članka 43. Statuta Virovitičko-podravske županije („Službeni glasnik“ broj: 7/13) i Programa potpore subvencioniranog korištenja prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu, Klasa: 421-03/17-01/01, Ur.broj: 2189/1-03/4-17-1, obnašateljica dužnosti župana Virovitičko-podravske županije objavljuje;

JAVNI POZIV
za subvencionirano korištenje poslovnog prostora
Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije za 2017. godinu

1. Predmet i trajanje javnog poziva
Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Virovitičko-podravske županije za troškove korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije d.o.o., za 2017. godinu.

Javni poziv je otvoren danom objave u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Virovitičko-podravske županije (www.vpz.hr) i Poduzetničkog inkubatora VPŽ (www.enkubator.hr) i traje do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 30.11.2017. godine.

2. Ciljevi i prioriteti javnog poziva
Prioritet ovog programa potpore je kroz ciljanju potporu gospodarskim subjektima, koji svojim poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost, potaknuti njihov rast i ubrzati njihov daljnji razvoj.

Ciljevi ovog javnog poziva su;
– osnaživanje kapaciteta malih i srednjih gospodarskih subjekata,
– povećanje konkurentnosti,
– stvaranje povoljnijeg i kvalitetnijeg poslovnog okruženja jeftinih i pristupačnijih adekvatnih poslovnih prostora za gospodarske subjekte malog i srednjeg poduzetništva na području Virovitičko-podravske županije.

3. Iznos sredstava
U Proračunu Županije za 2017. godinu iz programa 1009 – Jačanje i razvoj gospodarstva – aktivnost A100018 osigurano je ukupno 450.000,00 (proračun Županije za 2017. – – aktivnost A100018 osigurano je ukupno 450.000,00 ) kn za dodjelu bespovratne potpore temeljem ovog Programa. Ukupan iznos sredstava za provedbu programa bespovratne potpore može se odobriti i u većem iznosu od prethodno navedenog ako se za predmetno u tijeku godine unutar proračuna osigura više sredstava.

4. Korisnici kojima je javni poziv namijenjen
Korisnici bespovratnih sredstava po ovom projektu su trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge usmjerene na razvoj gospodarstva (gospodarsko interesna udruženja (klasteri)), registrirani kod nadležnog registarskog tijela sa sjedištem u Virovitičko-podravskoj županiji i to prvenstveno poduzetnici početnici te poduzetnici koji se nalaze u razvoju svojih poduzetničkih aktivnosti, a bave se ili imaju namjeru baviti se proizvodnom djelatnošću, uslužnom djelatnošću vezanom uz proizvodnju, trgovinom, djelatnostima iz područja ICT-a multimedije, digitalne grafike, arhitekture i građevinarstva, elektrotehnike ili elektroničkog poslovanja, poduzetnicima koji razvijaju projekte ili koriste inovativan koncept poslovanja.

5. Upute za podnošenje zahtjeva
Da bi podnositelj zahtjeva bio prihvatljiv kao korisnik potpore nužno je da isti;
– ima registrirano sjedište na području Virovitičko-podravske županije,
– da se radi o početniku ili poduzetniku do 3 godine poslovanja koji plaća trošak najma poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije
– ima podmirene obveze prema državi,
– ima podmirene obveze prema zaposlenicima,
– ispunjava propise o potporama male vrijednosti,
– ima opravdana odobrena sredstva potpore male vrijednosti iz prethodnih godina ako su ista koristili.

Neće se uzeti u razmatranje prijave;
– podnositelja nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,
– podnositelja koji imaju blokiran poslovni račun,
– ako je podnositelju izrečena pravomoćna presuđujuća presuda za jedno ili više kaznenih dijela; udruživanja za počinjenje kaznenih dijela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca. (skupna izjava)

6. Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi
Prihvatljiv trošak za ostvarivanje prava na potporu čini stvarni trošak najma poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije, sukladno Programu subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora na području Virovitičko-podravske županije za poduzetnike početnike i poduzetnike do tri godine poslovanja za 2017. godinu
Neprihvatljivi troškovi su;
– troškovi nastali prije potpisivanja ugovora o najmu
– redovni materijalni troškovi

7. Intenzitet potpore i način isplate
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 1.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000,00 kuna.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova iskazanih u tablici proračuna podnositelja prijave.

Bespovratna potpora temeljem ovog javnog poziva dodjeljuje se sukladno Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti te su podnositelji zahtjeva dužni uz zahtjev priložiti Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti. Shodno narečenom maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000,00 Eur.

Način isplate odobrene potpore te ostala prava i obveze uredit će se Ugovorom o dodjeli potpore.
Svakom pojedinačnom podnositelju prijave može se dodijeliti samo jedna potpora, čiji će se cjelokupan iznos isplaćivati kroz obračunske anuitete sukladno Ugovoru o dodjeli potpore.

8. Podnošenje prijave za dodjelu bespovratne potpore
Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem Prijavnog obrasca OPSPP/2017. (Obrazac potpore subvencije poslovnog prostora /2017).
Uz ispunjeni obrazac obvezno se prilaže i tražena dokumentacija. Dokumentacija se stavlja u prilog prijavnom obrascu redoslijedom kako je navedeno u točki 9.ovog javnog poziva, te mora biti uvezana s numeriranim stranicama.

Prijava (Prijavni obrazac OPSPP/2017 s tablicom proračuna te traženom dokumentacijom) podnosi se uvezana, poštom ili osobno u pisarnicu Virovitičko-podravske županije u zatvorenoj omotnici na adresu;

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Trg Ljudevita Patačića 1,
33000 Virovitica
Povjerenstvo za odobravanje potpore subvencioniranog
korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora VPŽ.
„Prijava na Javni poziv – potpora subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora VPŽ“ – NE OTVARATI

Vanjska omotnica mora sadržavati puni naziv podnositelja prijave.

9. Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu
1. Ispunjeni prijavni obrazac OPSPP/2017 (izvornik)
2. Izvadak iz sudskog/obrtnog ili kojeg drugog registra nadležnog registarskog tijela (preslika)
3. BON 2 (SOL 2 ) (izvornik dokumenta ne stariji od 15 dana od dana podnošenja prijave)
4. Ispunjena izjava o korištenim potporama OIKP/2017 (Izjavu su obvezni ispuniti i potpisati i podnositelji koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti – izvornik)
5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi poreza, prireza, doprinosa na i iz plaća (izvornik – ne stariji od 30 dana od datuma podnošenja prijave)
6. Ugovor o najmu poslovnog prostora (preslika)
7. Skupna izjava OIONK/2017 ( Obrazac izjave o nekažnjavanju/2017– izvornik dokumenta)
8. Tablica proračuna OTP/2017 (Obrazac tablica proračuna/2017 – izvornik dokumenta)

Sva dokumentacija koja zahtjeva potpis mora biti potpisana od strane osoba ovlaštenih za zastupanje podnositelja prijave.

10. Postupak odobrenja potpore
Zahtjev za dodjelu sredstava županijske potpore razmatra i ocjenjuje Povjerenstvo za dodjelu potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Virovitičko-podravske županije, a odluku o dodjeli sredstava temeljem prijedloga Povjerenstva donosi obnašateljica dužnosti župana.
Protiv Odluke o odobrenju novčanih sredstava žalba nije dopuštena.

Pristigli zahtjevi za odobravanje potpore ocjenjivat će se redoslijedom pristizanja u tri koraka:
1) Administrativna provjera dostavljene dokumentacije
2) Provjera prihvatljivosti troškova
3) Provjera prihvatljivosti troškova

10.1.1.) Administrativna provjera dostavljene dokumentacije provodit će se pomoću obrazaca za administrativnu provjeru i temeljit će se na dostavljenoj propisanoj dokumentaciji, a svaka prijava će morati zadovoljiti sve propisane uvjete ili će u suprotnom biti odbačena te se neće uzimati u obzir za ocjenjivanje.

OBRAZAC ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU KATEGORIJA KORISNIKA DA NE
1. Priložen Prijavni obrazac OPSPP/2017 – svi
-prijavni obrazac ovjeren pečatom i potpisom o strane osobe ovlaštene za zastupanje – svi
-prijavni obrazac je u potpunosti ispunjen sukladno danim uputama – svi
-priložen je obrazac Tablica proračuna OTP/2017 – svi
2. Priložena je Izjava o korištenim potporama OIKP/2017 – svi
-priložena izjava o potporama male vrijednosti ovjerena je pečatom i potpisana od strane ovlaštene osobe za zastupanje – svi
-iznos ostvarenih potpora ne prelazi iznos od 200.000,00 Eur u prethodne 3 fiskalne godine – svi
3. Priložena je Potvrda Porezne uprave – svi
-priložena potvrda ovjerena je od strane Porezne uprave – svi
-priložena potvrda Porezne uprave nije starija od 30 dana od datuma podnošenja prijave – svi
-podnositelj prijave nema duga po osnovi poreza, prireza i doprinosa iz i na plaće – svi
4. BON2, (SOL2) – svi
-dokument s podacima o bonitetu (solventnosti) ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe banke – svi
-podaci o solventnosti – bez blokade – svi
5. Priložen je ugovor o najmu poslovnog prostora između Poduzetničkog inkubatora i podnositelja prijave – svi
-ugovor je ovjeren potpisom i pečatom – svi
6. Priložen je obrazac Skupne izjave OIONK/2017 – svi
– obrazac skupne izjave je ispunjen i s ovjerenim potpisom i pečatom – svi
7. Izvadak iz sudskog / obrtnog ili kojeg drugog registra nadležnog registarskog tijela – svi
-podnositelj prijave ima odgovarajući oblik registracije gospodarskog subjekta (obrt/trgovačko društvo/udruga) – svi
-podnositelj prijave ima sjedište u RH – svi
-iz priloženog izvatka registra vidljivo je da registrirana djelatnost odgovara uvjetima javnog poziva – svi

10.2.1.) Provjera prihvatljivosti troškova odnosi se na postupak utvrđivanja da li aktivnosti u opisu zahtjeva čine povezani troškovi jasno iskazani i prihvatljivi u odnosu s namjenom sufinanciranja te provjerljivi. Trošak za koji će se provjerom ustanoviti da nije prihvatljiv bit će odbijen i neće se uzeti u obzir za isplatu potpore.
Prihvatljiv trošak čine troškovi najma poslovnog prostora čije su vrijednosti razvidne temeljem Ugovora o najmu i/ili izvoda plaćanja obveza temeljem istog za period najma od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine ili za period najma do najviše 12 mjeseci od dana zaključivanja Ugovora o najmu poslovnog prostora.
Svi troškovi moraju biti jasno iskazani tablicom proračuna predloženog projekta

10.3.1.) Ocjena projektnog prijedloga tj. prihvatljivosti prijavitelja predstavlja ukupnu ocjenu zahtjeva koju čini prihvatljivost pronositelja temeljem administrativne provjere, provjere prihvatljivosti troškova te prihvatljivost ponuditelja temeljem preduvjeta i kriterija utvrđenih ovim programom i javnim pozivom.

11. Obveze korisnika
Podnositeljima prijave čiji projektni prijedlozi prijeđu sva tri koraka postupka odobravanja potpore, ponudit će se potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratne potpore. Korisnik kojem je odobrena potpora dužan je u roku od 15 dana od dana primitka Ugovora na adresu Virovitičko-podravske županije dostaviti potpisani ugovor i ovjerenu (solemniziranu) bjanko zadužnicu.

Bjanko zadužnica služi kao instrument naplate dodijeljene potpore za slučaj nenamjenskog korištenja sredstava, za slučaj naknadno utvrđenog drugačijeg stanja od onog koje je bilo osnova za dodjelu bespovratne potpore korisniku, za slučaj nepridržavanja obveza iz Ugovora i Prijavnog obrasca.
Vrijednost zadužnice mora biti najmanje u iznosu odobrene potpore tj.prvi mogući iznos zadužnice od iznosa odobrene potpore.

Ako korisnik ne dostavi potpisani Ugovor i zadužnicu u danom roku, smatrat će se da je odustao od dodijeljene potpore.
Korisnik svojim potpisom Ugovora pristaje na javnu objavu svojih podataka.

12. Nadzor
U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava Virovitičko-podravska županija ovlaštena je izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava obilaskom korisnika i njegovih poslovnih prostora te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora.
Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, biti će dužni vratiti dodijeljena sredstva te će ih se uvrstiti na popis korisnika koji nisu namjenski koristili sredstava.
Ako korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom o dodjeli bespovratne potpore ili ne izvrše povrat nenamjenski odnosno neopravdano iskorištenih sredstava Županija ima pravo podnijeti bjanko zadužnicu na prisilnu naplatu.

13. Prilozi
Sastavni dijelovi ovog javnog poziva su;
– Prijavni obrazac OPSPP/2017
– Obrazac Izjave o korištenim potporama OIKP/2017
– Obrazac skupne izjave OIONK/2017
– Obrazac Tablica proračuna OTP/2017

14. Zaključne odredbe
Virovitičko-podravska županija zadržava pravo izmjena i dopuna ovog javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune poziva objavit će se na mrežnim stranicama Županije (www.vpz.hr).

Pogledaj više